Genomgången infektion


Ökad trygghet med rätta metoder

Andelen falsk positiva resultat vid storskalig antikroppstestning är hög, även med de mest tillförlitliga labtester.

Falsk-positiva resultat medför på individnivå en falsk trygghet med ökad risk för både individ och omgivning, i synnerhet för riskgrupper.

Vid storskalig antikroppstestning är det av yttersta vikt att bibehålla säkerhet och minska risken för falsk positiva resultat. Genom att använda tester med hög prestanda i rätt kombination för ändamålet kan detta uppnås. Samtidigt tar vi hänsyn till resurser, logistik, kostnader och kundens befintliga verktyg.

Anpassade metoder som möjliggör ökad säkerhet, resursbesparing och flexibilitet.

Ökad säkerhet

Minskning av falsk positiva resultat med upp till faktor x100.

Ökning av positiv prediktionsvärde med upp till faktor x100.

Resursbesparing

Ökad kapacitet med faktor 10-20 beroende på prevalens.

Minskade kostnader, upp till 40% beroende på prevalens.

Flexibilitet

Ersätter inte, utan kompletterar befintliga resurser så som laboratorietester.

Möjligheten att rikta in sig mot fler specifika målproteiner. Exempelvis antikroppar mot Spike eller Nukleokapsidantigen, eller båda delar.

Kontinuerligt anpassa strategin efter ändrade omständigheter så som ökad prevalens och nya kunskapsunderlag.

Tillförlitlighet - mer än enskilda testets prestanda

Även tester med hög prestanda ger hög andel falsk positiva resultat.

Faktorer så som tidigare symptom, samsjuklighet, exponering för smitta och förekomsten av antikroppar i befolkningen (prevalens) är viktiga aspekter att beakta vid tolkning av testresultat.

Vid storskalig testing sker ofta ingen individuell helhetsbedömning. Därför är prevalensen som enskild faktor mer betydelsefull. Antalet individer med falsk positiva resultat är betydande på grund av låg prevalens, även med de säkraste tester. Se exempel nedan.

Resursbesparing

Andel med antikroppar 1% 5% 10% 20%
Antal Positiva 1000 5000 10000 20000
Antal Negativa 99 000 95 000 90 000 80 000
Sant Positiva 900 4500 9000 18 000
Falsk Positiva 495 475 450 400
Positivt prediktionsvärde 69% 92% 96% 98%

Exempel på antal falsk positiva resultat och positivt prediktionsvärde vid olika prevalenser. Högkvalitativt laboratorietest med sensitivitet 90% och specificitet 99,6% i en population på 100 000.

Pågående infektion


Med anpassade metoder och kombination av verktyg minskas risken för felaktiga resultat

Falsk-negativa resultat kan leda till ökad smittspridning.

Falsk positiva resultat kan leda till tro om framtida skydd och därmed falsk trygghet. Här tillkommer indirekta kostnader vid icke-nödvändig isolering.

Positivt resultat långt efter genomgången infektion hos en icke-smittsam individ medför onödiga åtgärder och ökade kostnader.

Vi erbjuder skräddarsydda metoder för diagnostik av symptomatiska individer och monitorering av grupper.

Diagnostik

Genom att använda anpassade verktyg för för antigen-, antikropp- och nukleinsyrapåvisning kan fler fördelar uppnås jämfört med endast PCR:

Svar inom minuter, patientnära.

Minskade kostnader.

Ökad kapacitet.

Möjlighet till skyndsam åtgärd och minskad smittspridning.

Hushållande av laboratorieutrustning och personal.

Monitorering

Kontinuerlig testing anpassad med hänsyn till antal fall, tillkomsten av nya fall och R-tal medför effektiv begränsning av smitta. Ex. på flygplatser, skepp, institutioner och arbetsplatser.

Kontinuerlig monitorering av grupper för att undvika utbrott.

Anpassad testintervall med kostnadseffektiva metoder.

Matematisk modellering för optimal cut-off med hänsyn till resurser, kostnader och logistik.